AFRIKAANS

Volgens die Kurrikulum-Assesseringsbeleidsverklaring is die mikpunt vir onderrig in Afrikaans die volgende:  Taal is ‘n instrument vir denke en kommunikasie. Deur taal word kulturele diversiteit en sosiale betrekkinge gekonstrueer en uitgedruk. Die doeltreffendste gebruik van taal stel leerders in staat om te dink en kennis te verwerf, hulle kreatiewe vermoëns en identiteit, asook gevoelens en idees uit te druk, in interaksie te tree met ander om hul leefwêreld te bestuur. ‘n Prosesbenadering moet gevolg word wanneer leerders geskrewe tekste doen en voorberei vir mondelinge aktiwiteite.

 

Die leerder se huistaal moet versterk en ontwikkel word om sodoende die grondslag vir die aanleer van addisionele tale te vorm. Die kognitiewe vlak van huistaal is sodanig dat dit vir onderrig en leer gebruik word. Luister- en praatvaardighede word verder ontwikkel en verfyn, lees en kyk moet aandag geniet, asook skryf en kreatiewe denke.

 

 

Kurrikulum

 

Graad 8 – 9

 

In die fase word leerders onderrig om onafhanklik te dink en te debatteer oor aktuele sake. Leerlinge lees en skryf tekste wat progressief moeiliker word oor die volgende twee jaar. Daar word ook gepoog om leerlinge se studievaardighede uit te brei en te ontwikkel sodat dié belangrike lewensvaardigheid hulle in verdere studie en ander vakgebiede kan help. Hulle leer in ons puik leeslaboratorium leestegnieke, om hul leesspoed te verbeter, om hoofgedagtes in tekste te identifiseer, hoe om bronne, byvoorbeeld woordeboeke en die internet te gebruik, en hoe om tekste krities te benader en inligting daaruit te kry. Die leerplan kyk na die taalstrukture en die benutting daarvan. Leerlinge behandel ook in die letterkunde verhale, kortverhale, dramas, volksverhale, films en gedigte.

 

Graad 10 – 12

 

  • Verbreed en verdiep taalbevoegdhede wat alreeds in die junior fase ontwikkel is.
  • Gebruik taal gepas in lewensgetroue kontekste met inagneming van die teikengroep.
  • Gebruik taal met vertroue om eie idees, sienings en emosies uit te druk.
  • Gebruik taal en verbeelding om menslike ervarings uit te beeld en te verken.
  • Gebruik taal om inligting te verkry en te bestuur.
  • Gebruik taal as instrument vir kritiese en kreatiewe denke.
  • Druk beredeneerde menings oor etiese kwessies en waardes uit.
  • Werk krities met ‘n wye verskeidenheid tekste.
  • Herken die ongelyke status van verskillende tale en taalvariëteite.

 

Afrikaans as onderrigtaal is ‘n wetenskap en in die senior fase word intensief aandag geskenk aan die taalleer en al sy komponente, skryfwerk wat opstelle en transaksionele tekste behels, die bestudering van ‘n roman en drama in die letterkunde en/of ‘n filmstudie/kortverhale. Tien tot twaalf gedigte word in die digkuns bestudeer.

 

Daar word ook aandag gegee aan mondeling en luistervaardighede.

 

Ekstra klasse is beskikbaar en word met die betrokke vakonderwyser gereël.

 

Maar boweal práát en lééf ons Afrikaans met trots!

 

TERUG NA BO