REKENINGKUNDE

Ongeag van die beroep wat ‘n leerling eendag gaan volg, is geld ‘n integrale deel daarvan. Rekeningkunde en EBW kan dus van hulp wees in enige beroep. Dit kan almal help om hulle persoonlike finansies te bestuur en dit groei uiteindelik tot ‘n vak wat die basiese grondslag lê vir ‘n wye aantal BCom-studierigtings.Daar is tans nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die wêreld ‘n groot tekort aan rekenmeesters, veral geoktroöieerde rekenmeesters.

Rekeningkunde is `n gespesialiseerde vak wat hom toespits op algehele boekhouding, ouditkunde, bestuursrekeningkunde en finansiële rekeningkunde. EBW is inleidend tot rekeningkunde waar leerders blootgestel word aan die basiese boekhouding van `n eenmansaak. Ekonomie en Besigheidstudies word aanvullend gedoseer om leerlinge se belangstellings in hierdiedie vakke te promoveer.

KURRIKULUM

Graad 10
 • Alleen-eienaar.
 • Finansiële rekeningkunde: Vanaf brondokumente tot by opstel van finansiële state; BTW en alle aansuiwerings.
 • Bestuursrekeningkunde: Begrotings, ontleding en vertolking van finansiële state.
 • Hulpbronbestuur en ouditkunde.
 • Interne beheer en kontrole.
 • Etiek binne rekeningkunde praktyke.
Graad 11
 • Vennootskappe, Klubs en Nie-winsgewende ondernemings.
 • Finansiële rekeningkunde: Vanaf brondokumente tot by opstel van finansiële state; BTW en alle aansuiwerings.
 • Bestuursrekeningkunde: Begrotings, ontleding en vertolking van finansiële state.
 • Hulpbronbestuur en ouditkunde.
 • Interne beheer en kontrole.
 • Etiek binne rekeningkundepraktyk
Graad 12
 • Maatskappye (privaat en publiek) en Beslote Korporasies.
 • Finansiële rekeningkunde: Vanaf brondokumente tot by opstel van finansiële state; BTW en alle aansuiwerings; bestuursrekeningkunde: Begrotings, ontleding en vertolking van finansiële state; hulpbronbestuur en ouditkunde.

Moontlike beroepsrigtings met Rekeningkunde as vak is legio. Hier verskyn ‘n klompie:

 • Finansiële bestuur
 • Bedryf van entrepreneursaktiwiteite
 • Landbou-ekonoom by banke en sake-ondernemings
 • Korporatiewe Entrepreneur
 • Kommoditeitshandelaar
 • Administratiewe bestuurder
 • Verkoopsbestuurder
 • Besigheidsbestuurder
 • Fondsbestuurder
 • Finansiële adviseur
 • Bestuurskonsultant
 • Beleggingsadviseur
 • Rekenmeester
 • Ouditeur en Geoktröieerde Rekenmeester
 • Bankwese
 • Akademikus
 • Owerheidsekonomie
 • Statistiese ontleding
 • Internasionale handel en investering
 • Ekonomiese ontwikkeling
 • Aandelemakelaar
 • Konsultasie-maatskappye
 • Analis
 • Konsultant
 • Navorser
TERUG NA BO