GEOGRAFIE

“Geografie is die vak wat die sleutel hou tot die toekoms.” M. Palin

Geografie (voorheen Aardrykskunde) is ‘n ontdekkingsreis soos min! In hierdie vakgebied ontdek leerders nuwe insigte rakende die wêreld waarin ons leef. Dit dek ‘n wye spektrum van belangstellingsvelde en vermoeëns, en is deesdae ‘n volwaardige omgewingswetenskap. Dit is baie aktueel en leerders vind die aanslag verrykend. Dit bevat onder andere die volgende studievelde: ekonomie, klimaatkunde, ekologie, geomorfologie, demografie en geografiese inligtingstelsels.
In grade 8 en 9 word dit as gelyke vennoot van Geskiedenis aangebied as die oorkoepelende vak Sosiale Wetenskap, maar vanaf graad 10 is dit ‘n volwaardige eksamenvak wat ook as universiteitsvrystellingsvak kwalifiseer.

Vakinhoud vir Geografie

 • Gesonde oordeel oor die ontwikkeling , benutting en bestuur van hulpbronne
 • ‘n Begrip van die inter-verhouding tussen die gemeenskap en die natuurlike omgewing
 • Spreek omgewingskwessies aan
 • Benut navorsingsvaardighede
 • ‘n Gesonde begrip van konsepte en beginsels, sowel as verworwe kennis
 • Benut kennis en vaardighede om gesonde besluitneming aan te moedig
 • Kennisbasis

Aspekte van die volgende word ondersoek

 • Streeksgeografie
 • Bio-geografie
 • Fisiese geografie
 • Geomorfologie
 • Klimatologie
 • Oseanografie
 • Menslike geografie (ruimtelike verspreidingspatrone)
 • Ekonomiese geografie
 • Kaartwerk
 • Geografiese Inligtingstelsels (GIS)
 • Vaardighede en Waardes wat Geografie Ontwikkel
Kaartwerk
 • Grafiese begrip
 • Die vermoë om feitelike inhoud te verstaan en toe te pas
 • Die vermoë om waar te neem, te toets, hipoteses te ondersoek en gevolgtrekkings te maak
 • Veldwerktegnieke
 • G.I.S.
 • Goeie lands- en wêreldburgers

Hoe kan Geografie na skool benut word?Geografie is ‘n uitstekende vormingsvak, aangesien die inhoud en vaardighede daarvan leerders in staat stel om uitdagings oor ‘n wye spektrum die hoof te bied. Bewys van die vak se oorbruggingswaarde is dat dit op universiteit as ‘n hoofvak in die BA, Wetenskap en Sosiale Wetenskappe geneem kan word.

Enkele beroepsvelde:
 • Omgewingsbestuur
 • Stads- en Streeksbeplanning
 • Opvoeding
 • GIS-verwante rigtings
 • Gerekenariseerde Kartografie
 • Grafiese Inligtingspesialiste
 • Meteorologie (Weerkunde)
 • Geologie
 • Argeologie
 • Landskapsargitek
 • Volhoubare Toerisme
 • Demografiese Dinamika
 • Gesondheid, Omgewing en Ontwikkeling
 • Rekreasiebestuur
 • Volhoubaarheid van landelike omgewings
 • Wateropvangsbestuur
 • Gronderosiebestuur
 • Biogeografie
 • Fluviale Geomorfologie en Landvormformasie-studies
 • Astronomie
 • Lugvaartwese en -bestuur
TERUG NA BO